ഒരു പുരി യാത്ര

2022 ഫെബ്രുവരി 7നു ഭുബനേശ്വരിലെ നൈസറിൽ നിന്നും സൂവും മ്യൂസിയവും ലിംഗരാജാ ക്ഷേത്രവും കാണാനായി അച്ഛനു…

നഷ്ടപ്പാടുകൾ

കഷ്ടപ്പാടുകൾ പോലെ തന്നെ നഷ്ടപ്പാടുകളുമുണ്ട്.  എനിക്കാണെങ്കിൽ അതൊരുപാടുണ്ടുതാനും. ' തന്നിലെ നഷ്…

സ്റ്റിൽ

കുട്ടൻ പോപോവിച്ച് പകലിന് തുടക്കം കുറിച്ചപ്പോഴേക്കും യാത്രയുടെ അന്ത്യമായിയെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്…

അങ്ങിനെ ഒരു യാത്രയിൽ

വിവരണം  :  ധർമ്മരാജ് അമ്പാടി ചില യാത്രകൾ മനസ്സിൽ ഇട്ട് തലോലിക്കും നമ്മൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും നമ്മൾ, …

Load More That is All